Algemene Voorwaarden Beautygroothandel Nederland ( MBC ) B.V.

 

Voorwaarden Groothandel / Webshop 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier: Beautygroothandel Nederland (verder  te noemen BGN) de  rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar groothandel als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;
 2. Koper:  de  natuurlijke  of  rechtspersoon  die met BGN  een  overeenkomst  (op  afstand)  aangaat  óf  de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met BGN aangaat;
 3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door BGN georganiseerd systeem  voor  verkoop  (op  afstand)  van  producten  en/of  diensten,  tot  en  met  het  sluiten  van  de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);
 4. Techniek  voor  communicatie  op  afstand: middel  dat  kan worden  gebruikt  voor  het  sluiten  van  een overeenkomst,  zonder  dat  consument  en  ondernemer  gelijktijdig  in  dezelfde  ruimte  zijn samengekomen;
 5. Diensten en/of Producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

 

Artikel 2. Identiteit Leverancier

Beautygroothandel Nederland ( MBC ) B.V. 

Handelend onder de naam/namen: ynshop.nl

Postadres: Postbus 2050, 2990 DB Barendrecht

E-mailadres: info@ynshop.nl

Telefoonnummer: 0180-558722

KvK-nummer: 60011637

BTW-identificatienummer: NL853730817B01

Reknr: 154536164

IBAN: NL39RABO0154536164

BIC: RABONL2U

 

Artikel 3.Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BGN en op elke (op afstand) tot stand  gekomen  overeenkomst  tussen BGN en  Koper.  Naast  deze  algemene  voorwaarden  kunnen aanvullende  voorwaarden  van  toepassing  zijn  op  bepaalde  diensten  en/of  producten.  Mochten  er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel  de  bepalingen  uit  de  aanvullende  voorwaarden  boven  de  algemene  voorwaarden,  tenzij anders is bepaald.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten  en/of  producten.  Mochten  er  tussen  de  aanvullende  voorwaarden  en  deze  algemene voorwaarden  verschillen  bestaan,  dan  gelden  in  beginsel  de  bepalingen  uit  de  aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders door BGN is bepaald.
 3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
 4. Algemene voorwaarden die Koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door BGN.
 5. Tenzij  schriftelijk  anders  is  overeengekomen  worden  de  algemene  of  specifieke  voorwaarden  of bedingen van derden niet door BGN erkend.
 6. De  tekst  van  deze  algemene  voorwaarden  zal  door  BGN  langs  elektronische  weg  aan  Koper  ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
 7. Voordat  de  overeenkomst  (op  afstand)  wordt  gesloten,  wordt  de  tekst  van  deze  algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld.  Indien dit  redelijkerwijs niet mogelijk  is,  zal  voordat de overeenkomst  (op  afstand)  wordt  gesloten,  worden  aangegeven  dat  de  algemene  voorwaarden  bij BGN  zijn  in  te  zien  en  waar  van  de  algemene  voorwaarden  langs  elektronische  weg  kan  worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 8. BGN behoudt zich het recht ten allen tijden voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 

 Artikel 4. Aanbod en totstandkoming overeenkomsten

 1. Door het gebruik van de webshop van BGN en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze algemene  voorwaarden  alsmede  alle  andere  rechten  en  plichten  zoals  die  staan  vermeld  op  de webshop en van toepassing zijn in de groothandel.
 2. BGN is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
 3. Het aanbod van BGN is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 
 5. Indien  een  aanbod  een  beperkte  geldigheidsduur  heeft  of  onder  voorwaarden  geschiedt, wordt  dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 6. Het  aanbod  bevat  een  volledige  en  nauwkeurige  omschrijving  van  de  aangeboden  producten  en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als BGN gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave  van  de  aangeboden  producten  en/of  diensten.  Kennelijke  vergissingen  of  fouten  in  het aanbod binden BGN niet.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 8. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat  

-      Potentiële Koper uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk gegevens aan heeft geleverd of ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en desbetreffende data zijn door BGN telefonisch ontvangen dan wel via bestelformulier, fax, post of e-mail;

-      Potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van BGN uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;

-      Potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, tot stand  op  het moment  van  aanvaarding  door  Koper  van  het  aanbod  en  het  voldoen  aan  de  daarbij gestelde voorwaarden.
 2.  Indien  de  overeenkomst  elektronisch  tot  stand  komt,  treft  BGN  passende  technische  en organisatorische maatregelen  ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en  zorgt voor een  veilige  webomgeving.  Indien  Koper  elektronisch  betaalt,  zal BGN daartoe  passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. BGN kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien BGN op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is BGN gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief 21% BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door BGN aangegeven.
 2. Koper is de prijs verschuldigd die BGN in haar bevestiging
 3. aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door BGN worden gecorrigeerd.
 4. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.
 5. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BGN.

 

Artikel 6. Betaling

 1. Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:

-      vooruitbetaling / bankoverschrijving

-      creditcard (VISA, Mastercard via Paypal)

-      Paypal

-      Ideal

 1. BGN kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.
 2. BGN kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling wensen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen,  kan  Koper  geen  enkel  recht  doen  gelden  aangaande  de  uitvoering  van  desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BGN te melden.
 4.  Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van  toepassing. BGN  is geen partij  in de  relatie  tussen de Koper en de kaartuitgever.
 5. Bij betalingen met creditcard, kan dit via de webshop enkel via Paypal. In de showroom wordt er een kopie gemaakt van uw rechtsgeldig identiteitsbewijs. 
 6. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan  de  dag  der  algehele  voldoening,  waarbij  een  ingegane  maand  voor  een  volle  maand  wordt gerekend.
 7. Indien Koper een uitstel van betaling heeft aangevraagd dient dit schriftelijk/digitaal aangevraagd te worden. Voordat de Koper producten en diensten met uitstel van betaling wil afnemen dient de Koper akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van BGN.
 8. Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die BGN, als  gevolg  van  de  niet  nakoming  door  de  Koper  van  diens  (betalings)verplichtingen,  heeft moeten maken.
 9. In  geval  van  niet  tijdige  betaling  is  BGN  bevoegd  de  overeenkomst  met  onmiddellijke  ingang  te ontbinden  of  (verdere)  levering  op  te  schorten  tot  het  moment  waarop  Koper  de betalingsverplichtingen  volledig  is  nagekomen,  de  betaling van  verschuldigde  rente  en  kosten daaronder begrepen.

 

Artikel 7. Afzetgebied 

 1. Bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden. 
 2. Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands worden gesloten. 

 

Artikel 8. Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden  zo  snel mogelijk afgeleverd.  In beginsel  streeft BGN ernaar om bestellingen die voor 12.00 uur op een werkdag zijn geplaatst dezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
 2. Aan de leveringsplicht van BGN zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BGN geleverde zaken  een  keer  aan  de  afnemer  zijn  aangeboden.  Bij  bezorging  aan  huis  strekt  het  rapport  van  de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 3. BGN  kan  nadere  informatie  omtrent  levertijden  vermelden  op  de  internetsite  of  op  andere  wijze schriftelijk  kenbaar  maken.  Alle  op  de  internetsite  genoemde  termijnen  zijn  indicatief.  Aan  de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
 4. Indien  een  product,  dat  tijdelijk  niet  op  voorraad,  is  door  de  Koper  wordt  besteld,  zal  worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. 
 5. BGN streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan Koper te melden.
 6. Leveringen  vinden  plaats  op  het  door  Koper  tijdens  de  totstandkoming  van  de  overeenkomst opgegeven adres. 
 7. Bestellingen en producten van BGN worden ten alle tijden aangetekend verzonden, tenzij anders overeengekomen tussen beiden partijen.
 8. BGN heeft het recht op basis van druk- en of typefouten bestellingen te annuleren.
 9. Bij  betaling  met  behulp  Paypall  dient  BGN  de  eisen  in  acht  te  nemen  zoals  die  door  dergelijke kaartuitgevers  aan  de  plaats  van  levering  worden  gesteld.  Een  en  ander  zal  tijdig  kenbaar  worden gemaakt aan de Koper.
 10. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 11. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 12. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft BGN het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.   
 13. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u BGN hiervan binnen 48 uur op de hoogte te stellen.  

                                                 

Artikel 9. Zichttermijn / herroepingsrecht

 1. Indien er  sprake  is van een  (consumenten)koop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen, mits deze in originele staat met verpakking en geseald is,  binnen een periode van 14 werkdagen  zonder  opgave  van  reden  te  retourneren. Deze  termijn  begint  op  het  moment  dat  de bestelde zaken zijn afgeleverd. 
 2. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan BGN heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij BGN. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. 
 3. Terugzending  van  de  zaken  dient  te  geschieden  in  de  originele  verpakking  (inclusief  accessoires  en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. 
 4. Met  inachtneming  van  hetgeen  is  bepaald  in  de  vorige  zin,  draagt BGN  er  zorg  voor  dat  binnen  14 dagen na na aanmelding van retour, het volledige aankoopbedrag aan  de  afnemer wordt  terugbetaald.  De kosten en het terugzenden van  de  geleverde  zaken  komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 5. Bij annulering van de complete bestelling binnen 24uur en voor het geschieden van de verzending van de bestelling, zal BGN er zorg  voor dragen dat  binnen  14 dagen na annulering van de bestelling, het aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten minus €6,50 administratiekosten aan  de  afnemer wordt  terugbetaald.

 

 1. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-      diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;

-      goederen  of  diensten  waarvan  de  prijs  gebonden  is  aan  schommelingen  op  de  financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;

-      goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

-      goederen  of  diensten  die  door  hun  aard  niet  kunnen  worden  teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

 1. Indien  het  retour  gezonden  product  niet  conform  de  voorwaarden  is  ontvangen  dan  wordt  het aankoopbedrag  niet  gerestitueerd.  Het  product  blijft  eigendom  van  Koper  welke  verplicht  is  haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

 

Artikel 10. Gebreken en Klachttermijn

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 
 2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan BGN ter kennisgeving worden gebracht.
 3. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde

reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. BGN is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met BGN is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 12. Garantie en aansprakelijkheid

 1. In beginsel geldt voor door BGN geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende  artikel  wordt  vastgesteld.  Indien  de  afgeleverde  zaak  niet  aan  de  overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, BGN in kennis te stellen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met BGN zijn aangegaan komen de rechten toe zoals die in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 1, afdelingen 1-7 zijn opgenomen.
 2. BGN is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 3. BGN  aanvaardt  geen  enkele  aansprakelijkheid  voor  gevolg-  of  bedrijfsschade,  indirecte  schade  en winst- of omzetderving.
 4. Indien BGN om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

-      Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

-      Indien  er  veranderingen  in  of  aan  het  product  zijn  aangebracht,  waaronder  begrepen reparaties die niet met toestemming van BGN of de fabrikant zijn verricht;

-      Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

-      Indien  gebreken  het  gevolg  zijn  van  niet  met  de  bestemming  corresponderend  of onoordeelkundig gebruik;

-      Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 1. Wanneer  aan  het  herstellen  van  een  defect  kosten  zijn  verbonden,  dan wordt  Koper  hiervan  op  de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan BGN.

 

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is BGN niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen. BGN is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder  overmacht  wordt  verstaan  elke  van  haar  wil  onafhankelijke  omstandigheid  waardoor  de nakoming  van  haar  verplichtingen  jegens  Koper  geheel  of  gedeeltelijk  wordt  verhinderd.  Tot  die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, systeem en programmastoringen, storingen in  een  (telecommunicatie)netwerk  of  verbinding  of  gebruikte  communicatiesystemen  en/of  het  op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of  andere  ingeschakelde  derden  en  het  ontbreken  van  enige  via  overheidswege  te  verkrijgen vergunning. 

 

Artikel 14. Persoonsgegevens

 1. BGN zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
 2. BGN neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

Artikel 15. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen BGN en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Van  geschillen,  voortvloeiende  uit  een  overeenkomst  tussen BGN  en  Koper, welke  niet  in  onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij BGN er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
   

Artikel 16. Diverse bepalingen

 1. BGN streeft ernaar om e-mails verzonden naar info@ynshop.nl binnen  2 werkdagen  te beantwoorden.
 2. Eventuele onjuistheden van door BGN aan u verstrekte gegevens moet u direct aan BGN melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan BGN heeft verstrekt. 

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 60011637